ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปของการขาย

คลิ๊กดาวน์โหลด ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปของการขาย

1. ข้อกำหนดทั่วไป

เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้บังคับต่อสัญญาทั้งหมดที่ทำขึ้นระหว่างบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“เฮเฟเล่”) กับผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงสัญญาในภายหลังใดๆที่ทำขึ้น แม้ว่าเงื่อนไขนั้นจะไม่ได้ถูกนำไปผนวกไว้หรือระบุไว้ด้วยก็ตาม  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดจากผู้ซื้อถูกปฏิเสธโดยแจ้งชัดโดยเงื่อนไขนี้นอกจากเฮเฟเล่จะยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้โดยแจ้งชัด

2. ข้อกำหนดด้านราคาและการชำระเงิน

2.1 ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาเต็มของสินค้าให้แก่เฮเฟเล่ตามข้อกำหนดที่มอบให้แก่ผู้ซื้อในใบแจ้งหนี้ของเฮเฟเล่ ซึ่งเฮเฟเล่มอบให้เมื่อส่งมอบสินค้า  ด้วยดุลพินิจของเฮเฟเล่แต่เพียงผู้เดียว เฮเฟเล่สงวนสิทธิที่จะขอการชำระเงินล่วงหน้าเมื่อทำสัญญาหรือรับใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อ

2.2 เฮเฟเล่อาจเสนอให้ระยะเวลาสินเชื่อโดยขึ้นอยู่กับการประเมินอันเป็นที่น่าพอใจของความสมควรได้รับความเชื่อถือของผู้ซื้อ  การเสนอให้ระยะเวลาสินเชื่อจะอยู่ในดุลพินิจของเฮเฟเล่แต่เพียงผู้เดียว  ถ้ามีการเสนอให้ระยะเวลาสินเชื่อ จะต้องจ่ายราคาทั้งหมดและภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีขายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆเข้าบัญชีของเฮเฟเล่ภายในระยะเวลาสินเชื่อดังกล่าวซึ่งจะระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของเฮเฟเล่

 2.3 เฮเฟเล่จะมีสิทธิ โดยไม่ต้องออกคำเตือน ที่จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีจากใบแจ้งหนี้ที่พ้นกำหนดชำระนับจากวันที่ครบกำหนดชำระไปจนถึงวันที่ได้รับชำระ

2.4 เฮเฟเล่มีสิทธิโดยไม่จำกัดที่จะโอนสิทธิที่เฮเฟเล่ได้มาภายใต้สัญญานี้ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิลที่ค้างชำระ ไปให้แก่บุคคลภายนอกได้

3. ใบสั่งซื้อ

3.1 ใบสั่งซื้อใดๆที่ผู้ซื้อทำขึ้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร  เฮเฟเล่จะยอมรับใบสั่งซื้อโดยการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ซื้อขาจร จะรับใบสั่งซื้อด้วยวิธีการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อจริงจากเฮเฟเล่ไปให้แก่ผู้ซื้อ 

3.2 เฮเฟเล่สงวนสิทธิที่จะแก้ไขใบสั่งซื้อที่ผู้ซื้อออกให้  ในกรณีนี้ เฮเฟเล่จะดำเนินการใบสั่งซื้อที่แก้ไขใดๆก็ต่อเมื่อหลังจากได้รับการยอมรับใบสั่งซื้อที่แก้ไขนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น 

4.การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อและการบอกเลิกสัญญา

4.1เฮเฟเล่จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้:

  • 4.1.1 ในกรณีของเหตุสุดวิสัย (“เหตุสุดวิสัย”) ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ภัยธรรมชาติ สงคราม การจลาจล ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม การนัดหยุดงาน อุทกภัย และการปิดงาน และอุปสรรคที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งเหลือวิสัยที่เฮเฟเล่จะควบคุมได้ โดยมีข้อแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องดำเนินอยู่เกินสามเดือน หรือทำให้เฮเฟเล่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าในที่สุด 
  • 4.1.2 ในกรณีที่หลังจากทำสัญญาแล้ว เฮเฟเล่เริ่มทราบถึงพฤติการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสมควรเชื่อถือหรือความสามารถที่จะชำระเงินของผู้ซื้อ  ในกรณีดังกล่าว เฮเฟเล่จะมีสิทธิ ด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ที่จะปฏิเสธการปฏิบัติตามสัญญาจนกว่าจะได้มีการวางหลักประกันที่เหมาะสม  ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ ไม่ว่าในลักษณะใดๆทั้งสิ้น ที่จะเรียกค่าเสียหายต่อเฮเฟเล่สำหรับความสูญเสียชนิดใดๆที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้สิทธิของการยึดหน่วงนี้
  • 4.1.3 เฮเฟเล่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ถ้าผู้ซื้อไม่จ่ายราคาซื้อล่วงหน้า หรือหาการรับประกันชั้นหนึ่งมาให้ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เฮเฟเล่ร้องขอให้ทำเช่นนั้น 

4.2 ทั้งเฮเฟเล่และผู้ซื้ออาจบอกเลิกสัญญาหรือใบสั่งซื้อที่ค้างคาอยู่โดยมีสาเหตุได้โดยการแจ้งล่วงหน้าถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ประพฤติผิดภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญาหรือใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญ และมิได้แก้ไขข้อผิดสัญญานั้นภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำบอกกล่าวจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  ในกรณีที่เฮเฟเล่บอกเลิกสัญญาโดยมีสาเหตุ เฮเฟเล่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับการเติมสินค้าใหม่และค่าใช้จ่ายด้านธุรการอื่นๆ 

4.3 สินค้าที่ผลิตขึ้นตามสั่งเมื่อผู้ซื้อร้องขอหรือที่นำเข้าจำเพาะสำหรับใบสั่งซื้อของผู้ซื้อจะมีเครื่องหมายตัว “C” กำหนดไว้ในใบกำกับสินค้า  ในกรณีที่ผู้ซื้อยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายตัว “C” ดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องรับผิดสำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าว รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าอากรการนำเข้า ค่าผ่านพิธีการศุลกากร ค่าธรรมเนียมด้านธุรการ ค่าธรรมเนียมการเก็บสินค้าในคลัง ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.4 เฮเฟเล่ไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ รวมทั้งการสูญหายหรือความเสียหายสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาหรือใบสั่งซื้อ

5. ข้อกำหนดของการส่งมอบ

5.1 นอกจากผู้ซื้อจะร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น เฮเฟเล่จะส่งมอบสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งระบุไว้ในสัญญา ใบสั่งซื้อ หรือเอกสารที่เหมือนกันนี้  จะทำการส่งมอบในวันที่ซึ่งแสดงไว้ในใบยืนยันคำสั่งซื้อของเฮเฟเล่  จะขยายระยะเวลาการส่งมอบเป็นเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

5.2 ถ้าเฮเฟเล่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้เนื่องจากพฤติการณ์และ/หรือการกระทำที่เกิดจากผู้ซื้อ เฮเฟเล่จะมีสิทธิเก็บและรักษาสินค้าไว้ในบริเวณสถานที่ของเฮเฟเล่จนกว่าจะถึงเวลาที่ส่งมอบได้ แล้วผู้ซื้อจะต้องรับผิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาดังกล่าว  ในกรณีนี้ ความเสี่ยงของสินค้าจะผ่านไปสู่ผู้ซื้อนับจากวันที่ของการแจ้งให้ทราบว่าพร้อมที่จะส่งสินค้าได้แล้ว 

5.3 การส่งมอบสินค้าเป็นบางส่วนสามารถทำได้ถ้าผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งมอบครั้งต่อๆไปถัดจากการส่งมอบครั้งแรก 

5.4 ข้อกำหนดพิเศษของการส่งมอบอยู่ใต้บังคับของความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

6. สิทธิเรียกร้องและการรับประกัน

6.1 ให้นำเงื่อนไขการรับประกันทั่วไปแบบจำกัดของเฮเฟเล่ฉบับล่าสุดที่เฮเฟเล่ตีพิมพ์เผยแพร่มาใช้บังคับ ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.hafele.co.th 

6.2 ผู้ซื้อมีภาระต้องตรวจสอบโดยทันทีที่สินค้ามาถึงว่าคุณภาพของสินค้าที่เฮเฟเล่จัดหาให้นั้นไม่มีสาเหตุให้คัดค้านได้  ถ้าผู้ซื้อพบว่าสินค้าที่จัดหาให้นั้นมีข้อบกพร่อง ผู้ซื้อจะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อเฮเฟเล่โดยไม่ชักช้า

7. การคืนสินค้า

7.1 ผู้ซื้ออาจคืนสินค้าให้เฮเฟเล่ได้ในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผู้ซื้อได้ระบุต่อเฮเฟเล่แล้วภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า  ในกรณีอื่นๆ เฮเฟเล่อาจวินิจฉัยด้วยดุลพินิจของตนเองที่จะปฏิเสธการคืนสินค้าก็ได้

7.2 นอกเหนือจากนั้นแล้ว ผู้ซื้ออาจคืนสินค้าที่มีอยู่ในรายการสินค้าปัจจุบันและยังมีขายอยู่ให้แเฮเฟเล่ได้  เฮเฟเล่จะไม่ยอมรับสินค้าที่เสียหาย ถ้าความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากเฮเฟเล่อย่างชัดเจน และ/หรือไม่อยู่ในสภาพที่สามารถขายได้ หรือสินค้าที่อยู่ในรายการขายเลหลัง 

7.3 เมื่อคืนสินค้าที่ยอมรับคืน ผู้ซื้อจะได้รับการใช้คืนราคาซื้อ  อย่างไรก็ตาม เฮเฟเล่อาจหักค่าใช้จ่ายสำหรับความเสื่อมค่าของสินค้าและค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 7.4

7.4 ผู้ซื้อต้องรับผิดสำหรับต้นทุน ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ค่าใช้จ่ายด้านธุรการ ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถ้าไม่ได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น 

7.5 เงินใช้คืนเนื่องจากสินค้าคืนจะขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าที่แสดงไว้ในใบกำกับการขาย หักค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้องของสินค้าคืน ถ้ามี

7.6 สินค้าต่อไปนี้ไม่มีสิทธิคืนและไม่ได้รับเงินใช้คืน:  สินค้าที่ทำตามสั่งตามคำขอของผู้ซื้อหรือนำเข้าจำเพาะสำหรับการสั่งซื้อของผู้ซื้อ  สินค้าดังกล่าวมีเครื่องหมายตัว “C” กำกับไว้ในใบกำกับสินค้า  สิทธิของผู้ซื้อเกี่ยวกับสินค้าชำรุดบกพร่องจะยังคงไม่เสื่อมเสียไป 

8.ขีดจำกัดความรับผิด

เฮเฟเล่จะไม่ต้องรับผิด โดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับการกระทำผิดหน้าที่โดยเจตนาหรือด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตลอดจนสำหรับค่าเสียหายที่เกิดจากความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด  ในด้านอื่นๆทั้งหมด เฮเฟเล่จะรับผิดก็ต่อเมื่อการกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาไว้ซึ่งจุดประสงค์ของสัญญา และตามเกณฑ์จำกัดไม่เกินวงเงินโดยเฉลี่ยของความเสียหายที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นตามปกติเท่านั้น แต่ไม่เกินราคาของสินค้าแต่ละรายการที่แสดงไว้ในใบกำกับสินค้า  อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เฮเฟเล่จะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าที่จัดหาให้นั้น ถ้าเป็นไปได้ ด้วยดุลพินิจของเฮเฟเล่แต่เพียงผู้เดียว

9. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง & การได้รับอนุญาตในการก่อสร้าง

ข้อกำหนดที่ควรทราบ: ทางบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ หรือ ออกแบบโครงสร้าง ยกเว้นในกรณีพิเศษที่ได้ตกลงกันไว้ และ อยู่ในขอบข่ายการทำงานที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ซื้อจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาคารและมีการตรวจสอบโครงสร้างที่จำเป็นและการคำนวณการก่อสร้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับในประเทศไทย

การได้รับอนุญาตก่อสร้าง: สำหรับการก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากทางการหรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ผ่านตามข้อกำหนดทางกฏหมายที่จำเป็นทั้งหมดก่อนการดำเนินการสร้างโดย ทางบริษัทเฮเฟเล่ฯ จะไม่เป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาต และสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการเกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ผิดประเภท

10.กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

10.1 บรรดาเงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ใต้บังคับของและตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

10.2 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ส่งรายละเอียดของปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใช้ความพยายามโดยสุจริตใจเพื่อแก้ไขปัญหานั้นผ่านการไกล่เกลี่ยโดยไม่มีข้อผูกมัด

10.3 ถ้าไม่สามารถแก้ไขประเด็นปัญหานั้นได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ส่งรายละเอียดของปัญหา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจนำปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาตัดสินชี้ขาดโดยศาลยุติธรรมทั่วไปในประเทศไทย 

11. การแยกออกจากกันได้และภาษาที่ใช้บังคับ

ถ้าบทบัญญัติใดของเงื่อนไขเหล่านี้หรือการใช้บังคับของเงื่อนไขดังกล่าวถูกถือว่าไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นๆหรือการใช้บังคับของเงื่อนไขที่สามารถให้ผลได้โดยปราศจากบทบัญญัติหรือการใช้บังคับที่ไม่สมบูรณ์นั้น และด้วยเหตุนี้ จึงประกาศว่าเงื่อนไขเหล่านี้สามารถแยกออกจากกันได้

เงื่อนไขเหล่านี้ทำขึ้นเป็นสองภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ในกรณีของการตีความและคำศัพท์เฉพาะทางที่แตกต่างกัน ให้ถือตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

กรุงเทพฯ วันที่ 25 มกราคม 2560